Personuppgiftshantering hos Iteam

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Iteam Solutions AB, 556551-6928.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Nedan riktlinjer följer de skyldigheter och rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis i samband med att du blir kund hos oss.
 • Du själv lämnar dessa till oss i samband med frivilliga användartester, workshops eller liknande tillställningar.
 • Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis i samband med att registrerar dig till våra event, i kontakt försäljning, i kontakt via e-post, brev eller via kontaktformulär.
 • Du själv lämnar dina uppgifter till en leverantör och samarbetspartners som i sin tur har ditt medgivande att dela dina personuppgifter med oss.
 • Vi förbehåller oss också rätten att inhämta uppgifter från tredje part (ex Creditsafe, SPAR, UC m.fl.) Dessa uppgifter är exempelvis namn, kontaktuppgifter, bolagsengagemang och demografisk data, kreditvärdighet.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi samlar, eller har rätt att samla in, är:

 • Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss
 • Kontaktuppgifter i samband med event, användartester, paneler, eller motsvarande
 • Information om köpta produkter/tjänster och betalningshistorik
 • Besöksinformation på icke-inloggade och inloggade tjänster, det vill säga din användargenererade data, data rörande vilken enhet som används och viss interaktionsdata

Laglig grund och ändamål för behandling av personuppgifter

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:

 • ingå ett avtal med oss
 • få en offert på ett erbjudande
 • köpa en produkt/tjänst
 • fakturera tjänster

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

 • för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till dig
 • för försäljning av våra erbjudanden
 • för att skicka nyhetsbrev
 • för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • för undersökningar och utvärderingar

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och den kan återkallas vilket leder till att vi inte längre behandlar dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

Överlämnande av personuppgifter

Under vissa omständigheter kan vi komma att överlämna personuppgifter till tredje part som då agerar personuppgiftsbiträde. De aktörer som kan komma att behandla insamlade personuppgifter är:

 • Ekonomiservice-leverantörer
 • IT-leverantörer
 • Säljpartners
 • CRM-leverantörer
 • Mediebyrå- och reklambyrå-partners
 • Uppdragsgivare

Inhämtning av personuppgifter från tredje part

För marknadsföring och försäljning inhämtar vi personuppgifter från bl.a . Creditsafe, Bisnode och andra offentliga källor i syfte att hitta mottagare för våra erbjudanden.

Så länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Om du inte är kund hos oss så behåller vi dina uppgifter i upp till 48 månader. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel rörande bokföring där vi behöver spara uppgifter i enlighet med bokföringslagen. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att på annat sätt kunna fullgöra vårt åtagande.

Säkerhet

Vi vidtar fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av uppgifter enligt följande:

 • Du har rätt att få information om i vilka personuppgifter vi innehar om dig.
 • Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om information om dom är felaktiga.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket, om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Har du frågor om personuppgiftshantering och datasäkerhet, kontakta oss på privacy@iteam.se.