Logo
API
Myndighet
UX
Frontend
Backend
CaseArbetsförmedlingen

Resultat

Jobskills är en digital tjänst där personer som är nya i Sverige kan kartlägga sin kompetens och få relevant information om vad de kan göra under asyltiden, hur de kan validera sina betyg samt vilka lagar och regler som gäller vid anställning. Arbetsgivare kan sedan söka efter kompetens som matchar deras behov och kontakta dessa personer. Tjänsten finns idag på svenska, engelska, arabiska, farsi, tigrinja och somali och har byggts av Iteam från grunden. Syftet med tjänsten är att öka möjligheten för nya i Sverige att komma i arbete. Jobskills har fått tiotusentals registrerade användare och har även hjälpt nyanlända att få både jobb och praktikplatser.

Process

Under arbetet har vi intervjuat asylsökande och nyanlända för att få en bättre bild av vilka användarna är. Ett team av utvecklare arbetar tillsammans i nära relation med kunden för att utforma tjänstens alla delar. Användartester utförs löpande för att validera arbete som gjorts och ger samtidigt underlag för att skapa bästa möjliga användarupplevelse. Också arbetsgivares behov av att rekrytera och deras intresse för att nå gruppen asylsökande och nyanlända har undersökts, i syfte att kunna erbjuda en tjänst som såväl nyanlända som arbetsgivare har värde utav.

Utmaning

Behovet av en tjänst som Jobskills är skriande och en del av utmaningen i arbetet har varit att snabbt få ut en produkt till användarna. Att utforma en tjänst som fungerar för en mycket bred målgrupp med kraftigt varierande erfarenhet av tekniska tjänster liknande denna ställer också ett särskilt krav på användarfokus. Myndigheter lever under en annan ofta striktare reglering än många företag, i synnerhet när det rör människor i en utsatt situation, så som kan vara fallet med många nyanlända. Det är ett område där vi tillsammans med kunden lärt oss mycket under arbetets gång.

Arbetsförmedlingen

Under 2015 ledde oroligheterna runt om i världen till att Europa och Sverige mottog ett stort antal asylsökande. Detta ställde höga krav på Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringen av nyanlända. Arbetsförmedlingen fick i uppdrag av regeringen att kartlägga asylsökandes utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet för att snabba på etableringsprocessen. Syftet med Jobskills är även att på ett bättre sätt tillgodose rekryteringsbehovet i bristyrken.

Samarbetspartners

Tekniker vi använt

Docker
React
NodeJS
Vue
Mandrill
Jest
GraphQL
Elasticsearch
Metabase
PostgreSQL
Iteam Stockholm
  • Östermalmsgatan 26A
  • 114 26 Stockholm
Iteam Göteborg
  • Kungsportsavenyen 21
  • 411 36 Göteborg